ΚΜΟΠ

Το ΚΜΟΠ είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Διαθέτει μόνιμες δομές στην Αθήνα, την Κηφισιά, τον Πειραιά, το Πέραμα, τη Θεσσαλονίκη, το Καπανδρίτι και το Ξυλόκαστρο, οι οποίες είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένο διεπιστημονικό προσωπικό (πολιτικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ερευνητές, κ.ά.). 

Στη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας του το ΚΜΟΠ, δραστηριοποιούμενο σε μια διευρυμένη αγορά η οποία επεκτείνεται γεωγραφικά εκτός των συνόρων της Ελλάδας, έχει υλοποιήσει επιτυχώς ένα μεγάλο αριθμό έργων και προγραμμάτων σε συνεργασία με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Ειδικότερα το ΚΜΟΠ - μέσω της υλοποίησης εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων - δραστηριοποιείται δυναμικά στη στήριξη ευπαθών ομάδων (π.χ. γυναίκες, παιδιά, μετανάστες, πρόσφυγες), θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας και έχει ως στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των εν λόγω θυμάτων. 

Στο εύρος των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΜΟΠ περιλαμβάνονται:

• η παροχή πληροφόρησης στις ομάδες-στόχου αλλά και στο ευρύ κοινό μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, 

• η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών για την κατανόηση του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων,

• η δημοσίευση μελετών και ενημερωτικού υλικού (έντυπο και οπτικο-ακουστικό),

• η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε επαγγελματίες του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτές, διαμορφωτές πολιτικής και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, μέσω δράσεων κατάρτισης/επιμόρφωσης σε θέματα βέλτιστων πρακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος,

• η λειτουργία πιλοτικών θεσμών που προωθούν καλές πρακτικές υπέρ των θυμάτων, και 

• η δικτύωση και σύνδεση φορέων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: www.kmop.gr